Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky


Vítejte ve virtuální galerii https://www.silveamo.cz.
Obchodní podmínky, informace a Zásady ochrany osobních údajů (dále jen GDPR) zde uvedené platí pro elektronické objednávky na této obchodní platformě, případně v sídle firmy.
Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti zapsané v obchodním rejstříku Silvex 925 s.r.o., Zvěřinova 3457/4, 130 00 Praha 3
IČO: 17139520
, C 367194 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) platí pro elektronické objednávky na obchodní platformě www.silveamo.cz (dále jen „portál SILVEAMO“)

 1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo osoby 17139520, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi společností Silvex 925 s.r.o. (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové platformy prodávajícího.
 2. Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, spravuje internetovou galerii na internetové stránce www.silveamo.cz (dále jen „Portál SILVEAMO“). Společnost provozuje Portál SILVEAMO a související služby a vyvíjí činnost k tomu, aby kupující měl možnost prostřednictvím Portálu SILVEAMO uzavírat smlouvy na využití služeb a/nebo zboží prodávajícího.

Internetová galerie je prodávajícím provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.silveamo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem platformy/portálu je:

Sídlo: Zvěřinova 3457/4, Praha 3, 130 00

Bankovní spojení Česká republika: CZK 6200653329/0800

Bankovní spojení Slovenská republika: EUR 15216203/0800

IBAN: CZ6308000000002151216203, BIC/ SWIFT: GIBACZPX

Prodávající se zabývá zejména prodejem stříbrných šperků, bižuterie, dárkových a dekoračních předmětů a zprostředkováním prodeje zboží zahraničních prodejců (mimo ČR ). Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů:

Provozovatel: Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, spravuje internetovou galerii na internetové stránce www.silveamo.cz.
Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou smlouvu o službách nebo kupní smlouvu. V závislosti na typu využívaného uživatelského účtu může uživatel vystupovat jako:

Prodávající: právnická osoba, která je provozovatelem a majitelem portálu a/nebo, která má s provozovatelem portálu silveamo.cz uzavřenou „Smlouvu o službách“ (uživatelský účet „Prodávající“) a/nebo „Smlouvy o poskytování virtuálního prostoru“.
Nakupující: fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Silvex 925 s.ro. /portál silveamo.cz/.
Politika garance spokojenosti nakupujících: soubor pravidel, kterými virtuální galerie silveamo.cz zajišťuje, aby uživatelé vystupující v roli Prodávajícího nastavovali své procesy tak, aby uživatelé v roli Nakupujících dostali komfortní a fér podmínky při nákupu zboží.

Kupní smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Nakupujícím.

Komunikace:


V případě sporu mezi Prodávajícím a Nakupujícím nabízíme služby řešení problému formou mediační komunikace. Nakupující mohou vždy komunikovat v českém jazyce a/nebo slovenském jazyce.

3. Další ustanovení v obchodních podmínkách blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, zájemce, kupujícího a jsou nedílnou součástí smlouvy.

4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat s odběrateli v samostatné smlouvě /pro velkoobchodní odběratele/. Odchylná ujednání v předmětné smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a/nebo slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém a/nebo slovenském jazyce.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

Uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 4. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou republiku, na dobírku nebo dle zvoleného způsobu úhrady po zaplacení objednávky v hotovosti, platební kartou prostřednictvím platebního systému na účet prodávajícího. Zboží je doručováno výhradně prostřednictvím společnosti Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520. Vyplněním objednávkového formuláře na portálu www.silveamo.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení konkrétní objednávky.
 5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů od jeho doručení. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od zprostředkované smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží nebo služeb, a to i od jednotlivé položky zboží nebo služeb. V případě odstoupení od smlouvy kupující může předat zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu info@silveamo.cz a zaslat zboží na své náklady na adresu zájemce (obecně na adresu jeho provozovny, případně v sídle či místě podnikání zájemce nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u zájemce na jeho profilu na portálu silveamo.cz). Při odstoupení od kupní smlouvy může zákazník také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde: PDF a DOCX. Pro vyloučení veškerých pochybností platforma v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží nebo služeb podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zákazník (kupující) dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od zprostředkované smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž zákazník cenu uhradil.
 6. Zboží nesmí být žádným způsobem používané, či mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu, pokud není dohodnuto jinak.
 7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.  

Dodací podmínky

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje doručení zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
 3. Prodávající obvykle dodá zboží ve standardní době do 120. dne ode okamžiku uzavření smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, je povinen mu tuto skutečnost neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, je-li u konkrétního zboží uvedena delší dodací lhůta - např. u speciálně upraveného zboží nebo většího množství sortimentu. V takovém případě je doba dodání stanovena prodávajícím po důkladném obeznámení s rozsahem objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší, zejména vzhledem k povaze zboží nabízeného prodávajícím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, u něhož se výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení objednávky či faktury), objednání jiného zboží, případně finančním dorovnání ceny nebo jiné adekvátní náhrady.
 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 7. Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím společnosti Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520Cena zboží při platbě předem platební kartou nebo zvoleným způsobem úhrady v závislosti na zvoleném typu přepravy – bude generována v nákupním košíku dle specifikace každé jednotlivé objednávky.
 8. Cena zboží je uvedena vždy u konkrétního výrobku či zboží, pokud není na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím cena poštovného stanovena jiným způsobem (sleva).
 9. V případě objednání zboží v hmotnosti nad 3 kg může být cena stanovena individuálně, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. faktury, před dodáním zboží nebo na základě uhrazení dobírkové částky při převzetí objednávky.

2. Vaše objednávky balíme tak, aby nedošlo k jejich poškození, případně do vhodného obalového materiálu dle povahy dodávaného zboží.

3. Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH, neboť prodávající není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou tudíž konečné. V případě větší objednávky může poskytnout prodávající kupujícímu individuální slevu na základě předchozí dohody, pokud není uvedeno jinak. Výše uvedené neplatí pro již zlevněné zboží. Na individuální slevy není právní nárok, s výjimkou avízovaných slev na veškerý sortiment prodávajícího na stránkách prodávajícího či uvedené slevy u konkrétního produktu.

4. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad.

5. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, není-li výslovně sjednáno jinak. Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží. Ceník poštovného pro ČR a SR naleznete zde: PDF a DOCX

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod nebo platební kartou.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. neprodleně v závislosti na zvolené formě úhrady.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (není-li stanoveno jinak), případně uvést své jméno, pokud není zároveň majitelem účtu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího /prostřednictvím platebního systému/ bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není dohodnuto jinak.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, o čemž je povinen kupujícího ihned informovat. V takovém případě má kupující možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do pěti (5) dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy lze podat na adresu sídla společnosti a také prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího na 

E-mail: info@silveamo.cz a  info@silveamo.sk

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) doprava a převzetí zboží

1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit podle článku 2 níže, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti prodávajícího Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520 či na adresu elektronické pošty prodávajícího na

E-mail: info@silveamo.cz a  info@silveamo.sk

2. Kupující má právo podle občanského zákoníku v platném znění, odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

3. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, na své náklady doručit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) do výdejního místa sídla společnosti nebo podniku, který objednávku vyhotovil. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácené zboží zaslané na adresu prodávajícího na dobírku, není prodávající povinen přijmout.

4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží případně jeho uskladněním (vzhledem k povaze dodávaného zboží se obecná ustanovení občanského zákoníku nepoužijí). Maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou a dále má právo od smlouvy odstoupit.

5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu se smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upravena v ceníku přepravy nebo jiné části těchto obchodních podmínek.

10. Výše uvedené podmínky platí rovněž v případě nákupu zboží v sídle firmy, pokud je tento způsob nákupu sjednán individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je při zakoupení zboží řádně obeznámen se stavem a kvalitou zakoupeného produktu. Zakoupené zboží lze bez udání důvodu vrátit na adresu výdejního místa prodávajícího do čtrnácti (14) dnů od jeho zakoupení (určující je datum doručení zboží na adresu výdejního místa jakýmkoliv způsobem) s úmyslem odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Takto vrácené zboží nesmí být používané nebo mechanicky poškozené a musí být vráceno v původním obalu, pokud není uvedeno jinak. Ustanovení upravující vrácení a reklamaci na zakázku upraveného zboží tímto nejsou dotčena.

11. Jakékoliv pozdější reklamace a požadavky zákazníka nejsou považovány za odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a dalších ustanovení a budou řešeny v rámci reklamačního řádu prodávajícího uvedeného níže. 

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jak ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího jsou důvěrné a budou použity pouze níže uvedeným způsobem.

2. Prodávající má povinnost vyřadit registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (e-mailem) požádá.

3. Veškeré nakládání s osobními údaji v rámci internetového obchodu a webového rozhraní prodávajícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich používáním. Veškeré informace získané v obchodním styku nebudou poskytovány třetím osobám ani používány jiným než stanoveným způsobem. Jakékoliv další používání získaných informací bude předem konzultováno s konkrétním kupujícím.

5. Získané informace bude prodávající užívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky.

6. Společnost Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, používá při komunikaci se zákazníky elektronickou poštu (dále jen e-mail) nebo telefonní číslo formou sms, dle zvolené služby. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo zasílání newsletteru. 

7. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění uzavřené smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, naleznete zde: Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den zakoupení zboží v elektronickém obchodě, přičemž platí, že rozhodný je den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění, není-li dohodnuto jinak.

Záruka a Reklamace (Reklamační řád)

I.   Záruční podmínky 

Provozovatel internetového obchodu (dále jen prodávající) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.      

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené: 

1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejlépe do pěti (5) dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu.

2. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list, dokladu o zaplacení /EET účtenka v běžném režimu/. Bez předložení platného dokladu o zakoupení (při jeho ztrátě), může prodávající reklamaci uznat pouze v případě, že se jedná o originální výrobek prodávajícího, kdy je prodávající na základě této skutečnosti schopen předmětné zboží identifikovat.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří (3) pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, sms či telefonicky, pokud se nedohodnou jinak.

4. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

5. Reklamace týkající se odlišného vzhledu zboží v závislosti na barevném rozlišení monitoru PC, nemohou být důvodem pro jeho vrácení.     

II. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších zákonů a nařízení.

2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, s ohledem na povahu dodávaného zboží určeného k přímé spotřebě.

3. Vracené zboží musí být nepoškozené a nesmí vykazovat známky používání a musí být vráceno v původním obalu. Pokud není možné vrátit zboží v originálním obalu, může prodávající nárokovat úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Vrácení zboží dle předchozího odstavce, které bude vykazovat známky používání, je prodávající oprávněn odmítnout.

4. Kupující nemá nárok odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že zboží bylo vyrobeno nebo upraveno na zakázku (viz. originální výrobky prodávajícího) nebo bylo zboží jiným způsobem upraveno dle přání zákazníka (dle ustanovení občanského zákoníku). Obecná ustanovení týkající se práv kupujícího a jeho nároků vyplývajících ze záruky, reklamace a odstoupení od smlouvy tím nejsou nijak dotčena.

5. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (e-mail).

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. V případě zboží vráceného prostřednictvím přepravní služby musí být zboží dostatečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození či změně jeho podstaty při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalenou či přepravou poškozenou zásilku nepřevzít.

8. Zboží musí být prodejci vráceno kompletní, tedy i s případnými dárky k nákupu. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že toto kupující nedodrží, má prodávající právo přiměřeně ponížit kupní cenu (zápočet).

9. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

12. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit email společnosti nebo kontaktní formulář umístěný ve webovém rozhraní obchodu do jehož textu uvede “Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ..., číslo objednávky: …“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také korespondenčně na adresu sídla společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích v čl. 1 obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).

13. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí potvrzení od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz, pokud není dohodnuto jinak.

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete zde: Odstoupení od smlouvy

III.  Odpovědnost za vady

1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží, a pokud to není možné, musí provést kontrolu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží či výrobku. Nemá-li zakoupené zboží požadovanou jakost a bezvadnou kvalitu při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, tedy výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a jedná se o skutečnou vadu (nikoliv např. přirozenou vlastnost použitých surovin).

2. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, např. příslušenství, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy (vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou a opravu lze provést bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatnou opravu/výrobu zboží (příslušenství).

3. Právo na výměnu zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud tato způsobuje, že nemůže zboží řádně užívat. V takovém případě má i kupující právo od smlouvy odstoupit.       

4. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy dle platných právních předpisů nebo pokud neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti věci, může požadovat přiměřenou slevu.  

5. od zprostředkované smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tzv. na míru dle přání kupujícího nelze odstoupit a zboží vrátit bez udání důvodu, ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se reklamačního řízení tímto nejsou dotčena. Předchozí ustanovení platí také v případě, že zboží bude vykazovat známky používání /např změna barvy galvanizace šperků apod. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že zboží trpí neopravitelnou vadou či z jiného právního důvodu, nemůže však odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a obecná ustanovení upravující odstoupení od smlouvy se v tomto případě nepoužijí. V případě zboží upraveného na zakázku /přání kupujícího/ záleží výměna zboží či odstoupení od smlouvy na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, ustanovení týkající se odpovědnosti za vady tím nejsou nijak dotčena.

IV. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce/podniku, který objednávku zhotovil. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v čl. 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k nápravě/opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, či elektronickou poštou na adrese info@silveamo.cz.

7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.  

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@silveamo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9. Naše společnost nenese zodpovědnost za případné ztráty vašeho zboží. Nezodpovídá za čitelnosti slov nebo písmen, která se mohou časem stát nečitelná.

10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11. Zprostředkovaná smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

VI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Dárkové poukazy a slevy

Dotazy k dárkovým poukazům prosím směřujte na:

e-mail: info@silveamo.cz

Pokud, i přes naši veškerou snahu, obdržíte zboží a najdete na něm technické vady či mechanické poškození, poškozené části, kontaktujte prodávajícího na výše uvedený email a následně s vámi bude dohodnut další postup. Podobným způsobem prosím postupujte v případě internetových objednávek. Následně společně zvolíme nejvhodnější postup. 

Vaše požadavky se pokusíme vyřešit k vaší úplné spokojenosti!  

Pozn. prostřednictvím našeho e-shopu lze zakoupit rovněž Dárkové poukazy na nákup našich produktů a dalšího sortimentu v hodnotě 500,- kč, 1000,- kč, 2000,- kč, 3000,- kč, 4000,- kč, 5000,- a případně na jinou částku dle přání kupujícího nebo přímo zde https://silveamo.com/cs-darkove-poukazy

Platnost všech našich dárkových poukazů je 6 měsíců, není-li na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím stanovena doba delší. 

Poukazy jsou k dispozici v sídle společnosti, k zaslání poštou v laminovaném provedení, po dohodě zasíláme poštou na vaši adresu či adresu obdarovaného, případně e-mailem ve formátu PDF, pakliže jsou poukazy uhrazeny buď v sídle společnosti, v e-shopu, nebo předem na účet.

Při objednání služby nebo zboží prostřednictvím portálu SILVEAMO zákazník bere na vědomí, že se nestává účastníkem věrnostního programu kteréhokoliv ze zájemců (dodavatelů), stejně tak nelze využít ani uplatnit slevové kupóny, e-kupóny, dárkové poukázky ani jakékoliv další poukázky, které byly vydány zájemcem (zhotovitelem objednávky).

Další informace k dárkovým poukazům naleznete na www.silveamo.cz a www.silveamo.sk

Slevy:

Kromě nákupních akcí, o kterých budete vždy informováni na našich stránkách či při návštěvě facebookových stránek a sociálních sítí, poskytujeme také individuální slevy a dárky stálým zákazníkům.

Akční nabídky a slevy neplatí vždy bezvýhradně pro internetový prodej a facebook market současně!

O našem postupu budete vždy informováni na webových stránkách společnosti.

Na individuální slevy a dárky není právní nárok! Změna systému slev vyhrazena. 

Jak nakupovat v e-shopu:

1. Objednávku v našem internetovém velkoobchodě může uskutečnit registrovaný zákazník, nicméně nákup je za stanovených podmínek možný i bez registrace.

2. Zboží je rozděleno do skupin, u jednotlivých položek jsou uvedeny základní údaje a ceny.

3. Vybrané zboží kliknutím na ikonku košíku uložíte do svého nákupního košíku.

4. V košíku můžete znovu zkontrolovat výběr zboží, a to kliknutím na název zboží.

5. Po vyplnění formuláře budete mít možnost svou objednávku překontrolovat a upravit.

6. Pokračovat můžete odesláním Vaší objednávky.

7. Po odeslání objednávky se Vám budeme neprodleně věnovat, případně vás informovat o stavu objednávky.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy vyplývající (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Pro další informace o produktu či objednávce nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na e-mail: info@silveamo.cz

Způsoby odběru zboží zakoupeného on-line nebo v sídle firmy

1. Zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím portálu na adresu uvedenou v objednávce, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

2. Cena poštovného je uvedena vždy u konkrétního výrobku či zboží, pokud není na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím cena poštovného stanovena jiným způsobem (ZDARMA).

3. V případě objednání zboží v hmotnosti nad 3 kg může být cena účtována individuálně, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

4. Osobní odběr (pouze po předchozí dohodě) - Při osobním odběru je zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520. V případě osobního odběru budete informováni e-mailem, formou sms nebo telefonicky ihned, jakmile bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud se dostavíte dříve, než vás kontaktujeme, může se stát, že objednané, opravené či na zakázku vyrobené zboží ještě nebude připraveno k odběru!

5. Zboží k osobnímu odběru, které dosud nebylo uhrazeno, bude rezervováno v sídle společnosti po dobu jednoho dne (1) dnů, pokud není dohodnuto jinak. Předem uhrazené, či jiným způsobem rezervované zboží (osobní odběr, zakázková výroba, pozáruční opravy, záloha na objednávku), může kupující vyzvednout či odebrat kdykoli a to na základě výzvy zaslané kupujícímu (e-mail, sms atd.). 

AUTORSKÁ PRÁVA:

Současná podoba webu, aplikace, její struktura, grafický vzhled, texty, fotografie a grafika a také prezentované práce jsou výlučným majetkem, jejichž vlastníkem je Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, a podléhají právní ochraně ve shodě s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací a souvisejících zákonů. 

Všechny vzory a výrobky zveřejněné či vyrobené společností Silvex 925 s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3457/4, 130 00, Praha 3, identifikační číslo 17139520, nejedná-li se o zboží jiných výrobců, jsou majetkem společnosti a jejich společnost nesouhlasí s jejich dalším rozšiřováním a napodobováním.

Práva duševního vlastnictví:


Virtuální galerie silveamo.cz dlouhodobě prosazuje politiku plné transparentnosti a souladu s právem, v rámci které se snaží všemi prostředky bránit porušování práv duševního vlastnictví třetích stran.

V případě závažného porušování hrozí nakupujícím mj. také zablokování celého účtu.
Pokud se setkáte ve virtuální galerii silveamo.cz s porušováním práv duševního vlastnictví, vyplťe formulář („copyright takedown notice“) zde.

Pomůže tak k odhalení a potrestání těch, kteří nerespektují práva duševního vlastnictví.
Provozovatel není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákonem č. 480/2004 Sb. a „Safe Harbor“ ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) odpovědný za porušování práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30. října 2022.


Těšíme se na Vaše objednávky

© Copyright 2022. Všechna práva vyhrazena